News & Current Developments

Here you will find current developments regarding asylum and migration.

Nieuw adres asielaanvragen

Mensen die wensen een (volgend) verzoek om internationale bescherming te doen, kunnen zich van maandag tot vrijdag (met uitzondering van feestdagen) aanbieden in de Pachecolaan 44, 1000 Brussel (Cube) om 08u30.

Vluchtelingenkinderen in het onderwijs

Oekraïne: volg hier de updates en hoe je kan helpen

Tijdelijke bescherming voor Oekraïense vluchtelingen

For Ukrainian – see below  

Het gaat om een uitzonderlijke procedure ingesteld door een Europese richtlijn: de richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen. Deze richtlijn werd omgezet in Belgisch recht.

De uitvoering van de tijdelijke bescherming behoeft een besluit van de Raad van de Europese Unie.

Bij een uitvoeringsbesluit van 4 maart 2022 heeft de Raad van de Europese Unie vastgesteld dat er een massale toestroom in de Unie is van ontheemde personen die Oekraïne hebben moeten verlaten als gevolg van een gewapend conflict. Dat besluit bepaalt tevens de personen op wie de tijdelijke bescherming van toepassing is.

Op wie is het besluit inzake tijdelijke bescherming van toepassing ?

 • Oekraïense onderdanen en hun gezinsleden die vóór 24 februari 2022 in Oekraïne hun hoofdverblijfplaats hadden.
 • Staatlozen en onderdanen van andere derde landen dan Oekraïne, die vóór 24 februari 2022 in Oekraïne internationale bescherming of daarmee gelijkgestelde nationale bescherming genoten, en hun gezinsleden die vóór 24 februari 2022 hun hoofdverblijfplaats in Oekraïne hadden.

Wie zijn de familieleden ?

 • De huwelijkspartner of de niet-gehuwde partner met wie een duurzame relatie wordt onderhouden, overeenkomstig hetgeen wordt voorzien in de Belgische vreemdelingenwetgeving
 • Minderjarige ongehuwde kinderen, met inbegrip van die van de huwelijkspartner, ongeacht of zij binnen of buiten het huwelijk zijn geboren of geadopteerde kinderen zijn
 • Andere naaste familieleden die met het gezin samenwoonden ten tijde van de omstandigheden rond de massale toestroom van ontheemden, en die op dat tijdstip volledig of grotendeels afhankelijk waren

Waar de aanvraag voor tijdelijke bescherming indienen?

In het registratiecentrum
Adres nieuw registratiecentrum: BRUSSELS EXPO PALEIS 8 – HEIZEL VERREGAT

Op welk tijdstip?

8u30

Wie dient de aanvraag in?

Iedere persoon die tijdelijke bescherming wil genieten moet zich in persoon aanmelden in het registratiecentrum in het bezit van documenten die aantonen dat zij tot één van bovengenoemde categorieën behoren.

Procedure

 • Registratie

Identiteitsgegevens

Biometrische gegevens (vingerafdrukken)  

Kopie van de documenten in uw bezit die aantonen dat u tot één van bovengenoemde categorieën behoort.

 • Attest tijdelijke bescherming

Indien aan de voorwaarden voor de toekenning van tijdelijke bescherming voldaan is, wordt u een attest afgeleverd.

 • U moet zich wenden tot het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats in het bezit van dit attest
 • Het gemeentebestuur geeft aan de houder van het attest een verblijfstitel afgegeven aan de onderdanen van derde landen die toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van meer dan drie maanden op beperkt wijze (“A. Beperkt verblijf”-kaart)
 • A  kaart
 • De A kaart is geldig gedurende 1 jaar vanaf de datum van de inwerkingstelling van de tijdelijke bescherming (d.w.z. van 04.03.2022 tot 04.03.2023)
 • Deze geldigheidsduur kan verlengd worden voor 2 keer zes maanden tenzij de Raad van de Europese Unie een einde stelt aan de tijdelijke bescherming
 • Werk

De personen die gemachtigd zijn te verblijven als begunstigden van tijdelijke bescherming hebben toelating om te werken indien zij in het bezit zijn van hun verblijfstitel. (A-kaart, zoals hierboven vermeld)

Kan er een verzoek om internationale bescherming indienen?

Ja. Het onderzoek van het verzoek om internationale bescherming van een vreemdeling die tijdelijke bescherming geniet, wordt echter opgeschort totdat de regeling inzake tijdelijke bescherming wordt beëindigd.

реєстраційного центру

Адреса нового реєстраційного центру: БРЮССЕЛЬ ЕКСПО ПАЛАЦ 8 -ХЕЙЗЕЛ ВЕРРЕГА BRUSSELS EXPO PALAIS 8 – HEYSEL VERREGAT

 • З понеділка, 14/03, Brussels Expo, зал 8 (Heysel) стане реєстраційним центром, зарезервованим для українців.
 • Реєстраційний центр працює з 8:30 до 17:30, 7 днів на тиждень, до нього можна дістатися на лінії метро 6, зупинка Heysel.
 • В інтересах людей без житла, якщо воно у вас є, просимо набратися терпіння перед реєстрацією, і це на благо незахищених співвітчизників. Це не має ніяких наслідків для вас.
 • Люди, які зареєструвалися в реєстраційному центрі Bordet, не повинні повторно звертатися до реєстраційного центру за адресою Palais 8 (Heysel).
 • www.info-ukraine.be

Українці в Бельгії

Я вже живу в Бельгії: ваш дозвіл на проживання або візу можна продовжити до тих пір, поки ви не зможете повернутися до своєї країни.

Громадяни України, які мають біометричний паспорт, можуть перебувати в Бельгії без візи 90 днів. Цей 90-денний термін може бути продовжений максимум до 180 днів, якщо ситуація в Україні не дозволяє безпечно повернутися після закінчення цих 90 днів.

Громадяни України, які не мають біометричного паспорта, але отримали візу до Бельгії, також можуть отримати продовження терміну дозволеного перебування до 180 днів максимум.

Громадяни України, які мають дозвіл на проживання в Бельгії на обмежений термін і які більше не відповідають умовам для поновлення свого дозволу (картка А), можуть отримати продовження терміну дозволеного перебування на 180 днів максимум.

Коротше кажучи, громадянам України, які регулярно перебувають або прибули до Бельгії і які через ситуацію в їхній країні залишаються довше встановленого терміну перебування, хвилюватися не варто.

Проте їм радять негайно звернутися до муніципальної адміністрації за місцем проживання, аби попросити продовжити термін перебування.

Якщо ви хочете подати заяву на отримання статусу тимчасового захисту, вас просять зачекати, якщо ваше перебування в Бельгії покривається іншим документом.

Я щойно прибув до Бельгії:

громадяни України здебільшого звільнені від необхідності мати візу. Таким чином, ви можете легально перебувати в Бельгії протягом 3 місяців. Ви повинні звернутися до муніципальної адміністрації за місцем свого проживання для врегулювання формальностей щодо свого перебування в Бельгії. Більше інформації

Бажано не подавати заяву про надання притулку в Бельгії (прохання про міжнародний захист), а вибрати статус тимчасового захисту для українців. Більше інформації

ІНФОРМАЦІЙНА БРОШУРА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ, ЯКІ ПРОСЯТЬ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ В БЕЛЬГІЇ

Що таке тимчасовий захист?

Це виняткова процедура, визначена європейською директивою: Директива Ради Європи 2001/55/РЄ від 20 липня 2001 року про мінімальні стандарти надання тимчасового захисту у разі масового напливу переміщених осіб та заходів, спрямованих на забезпечення балансу між зусиллями держав-членів щодо прийому цих осіб і наслідками такого прийому. Ця директива була транспонована в бельгійське законодавство.

Впровадження режиму тимчасового захисту вимагає спеціального рішення Ради Європейського Союзу.

Своїм рішенням про виконання від 4 березня 2022 року Рада Європейського Союзу відзначила факт масового напливу переміщених осіб до ЄС, які були змушені покинути Україну через збройний конфлікт. У цьому рішенні також вказуються групи осіб, на яких поширюється тимчасовий захист.

На кого поширюється рішення про тимчасовий захист?

 • Вихідці з України та члени їхніх сімей, основне місце проживання яких було в Україні до 24 лютого 2022 року.
 • Особи без громадянства та громадяни третіх країн, крім України, які користувалися міжнародним захистом або еквівалентним національним захистом в Україні, та члени їхніх сімей, основне місце проживання яких було в Україні до 24 лютого 2022 року.

Хто такі члени сім’ї?

 • Чоловік або дружина чи неодружений офіційний партнер, які перебувають у стабільних стосунках відповідно до бельгійського законодавства щодо іноземців.
 • Неодружені неповнолітні діти, включаючи дітей чоловіка або дружини, незалежно від того законні вони, народжені поза шлюбом чи усиновлені.
 • Інші близькі родичі, які проживали в сім’ї на момент обставин, пов’язаних з масовим напливом переміщених осіб, і які тоді були повністю або переважно на її утриманні.

Куди звернутися за тимчасовим захистом?

У реєстраційний центр за адресою:

Адреса нового реєстраційного центру:

БРЮССЕЛЬ ЕКСПО ПАЛАЦ 8 -ХЕЙЗЕЛ ВЕРРЕГА
BRUSSELS EXPO PALAIS 8 – HEYSEL VERREGAT

О котрій годині?

О 8:30 ранку

Хто подає запит?

Кожна особа, яка бажає скористатися тимчасовим захистом, повинна особисто з’явитися в Борде з документами, які підтверджують, що вона належить до однієї з категорій, згаданих вище.

Процедура

 • Реєстрація

Ідентифікаційні дані.

Біометричні дані (відбитки пальців).

Копії наявних у вас документів, які підтверджують, що ви належите до однієї з категорій, згаданих вище.

 • Свідоцтво про тимчасовий захист

За умови виконання умов для надання тимчасового захисту видається посвідчення.

 • Після цього ви повинні звернутися до муніципальної адміністрації за місцем проживання з цим свідоцтвом.
 • Муніципальна адміністрація видає власнику свідоцтва посвідку на проживання для вихідців з третіх країн, яких визнано або яким дозволено обмежений на більше трьох місяців термін перебування (картка «А. Обмежене перебування»)
 • Картка А
 • Картка А дійсна протягом 1 року з дня впровадження режиму тимчасового захисту (тобто з 04.03.2022 по 04.03.2023)
 • Термін її дії може бути продовжений двічі на 6 місяців, якщо своїм рішенням Рада Європейського Союзу не припиняє режим тимчасового захисту достроково.
 • Робота

Особи, яким дозволено перебування в якості осіб під тимчасовим захистом, мають право працювати за умови наявності у них дозволу на проживання (картка А, зазначена вище).

Чи можна подати заявку про міжнародний захист?

Так. Проте розгляд клопотання про міжнародний захист особи, яка вже перебуває під тимчасовим захистом, призупиняється до припинення дії режиму тимчасового захисту.

 

Opvang

Heb je een plek in je huis vrij en ben je bereid om Oekraïners op de vlucht op te vangen? Stel je kandidaat voor crisishuisvesting via het formulier. 

 
Financiële ondersteuning

Doe je liever een financiële ondersteuning? Dan zijn er 2 pistes.

 • Stad Mechelen wil samen met de hotelsector kamers ter beschikking stellen. Zowel de stad als de betrokken hotels willen een inspanning doen. Als Mechelaar kan je gericht doneren om opvang in een hotel mogelijk te maken. Dit kan op het rekeningnummer: BE04 0910 1843 0231 met de melding ‘Oekraïne’.
  Opgelet: we kunnen voor deze bijdrage geen fiscaal attest bezorgen.
 • Doe een gift aan het Consortium 12-12 op het rekeningnummer BE19 0000 0000 1212. Zo steunt u zeven organisaties die humanitaire hulp bieden in Oekraïne.
Doneer hulpgoederen

Oekraïne heeft nood aan medicijnen en medisch materiaal. Heb je hulpgoederen die je wil doneren? Check dan de website van de ambassade van Oekraïne in Brussel of hun Facebook-pagina

 
 

Information For Asylum Seeker In Belgium

Fedasil has made a clear and structured website to inform asylum seekers in Belgium: Fedasil infoHere you can find information in 12 languages concerning eight different themes: asylum and procedure; housing; life in Belgium; return; work; study; non-accompanied minors and health. This information will help you making choices about your future.

Renting a room in your house for a refugee ?

Do you have an unoccupied room, studio, apartment or house and would you like to rent it out to people with difficulties on the house market? Please find more information below on how to help.
To find a solution to the problems many accepted refugees find while looking for housing, it is possible to rent out a room in your house, or to create extra living space to host accepted refugees.

In this brochure you will find more information about renting out to recognized refugees.
ORBIT has developed a guideline to help you step by step. They also offer personal support. For more information click here.
Do you have more questions? Please contact Leen Geys by phone 015/34.07.88 or e-mail leen.geys@vluchtelingendienst.be.

Renting out via Sociaal Verhuurkantoor? for more information use this link..

en_GBEnglish